گالری تصاویر آرشیو بانک صوت کتابخانه پرسش و پاسخ ارتباط با ما صفحه اصلی
 
اعتقادات اخلاق حکمت عرفان علمی اجتماعی تاریخ قرآن و تفسیر جنگ
کتابخانه > اعتقادات > معاد شناسي > معاد شناسی جلد 6
  تعداد نمایش: ترتیب نمایش:


فهرست
  مجلس سي و پنجم: معاد حتمي‌ است‌، و زنده‌ شدن‌ بواسطۀ اسم‌ «المُحيي‌» است‌
  ساعت‌ قيام‌ قيامت‌ نمي‌تواند مشخّص‌ باشد..
  آسان‌ و مشكل‌ بودن‌، نسبت‌ به‌ قدرتهاي‌ محدود است‌ نه‌ قدرت‌ نامتناهي‌ خداوند..
  قدرت‌ خداوند براي‌ آحاد آفرينش‌، يكسان‌ است‌
  تعبير قرآن‌ به‌ آسانتر بودن‌ خلقت‌ مجدّد، بر حسب‌ مشاعر و إدراكات‌ ماست‌
  تمثيل‌ قرآن‌ براي‌ زنده‌ شدن‌ مردگان‌، به‌ بيدار شدن‌ اصحاب‌ كهف‌
  زنده‌ شدن‌ مردگان‌ عجيب‌تر از بيدار شدن‌ اصحاب‌ كهف‌ نيست‌
  نشان‌ دادن‌ خداوند كيفيّت‌ زنده‌ شدن‌ مردگان‌ را، به‌ حضرت‌ إرمياي‌ پيغمبر..
  زنده‌ كردن‌ مرغان‌ كشته‌ شده‌، بدست‌ حضرت‌ إبراهيم‌ عليه‌ السّلام‌
  فرق‌ سؤال‌ حضرت‌ إرميا و حضرت‌ إبراهيم‌ از خداوند در مورد زنده‌ شدن‌ مردگان‌
  ظهور اسم‌ «المحيي‌» در وجود حضرت‌ إبراهيم‌ عليه‌ السّلام‌
  نداي‌ حضرت‌ إبراهيم‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ مرغان‌ نداي‌ ملكوتي‌ بوده‌ است‌
  معجزات‌ انبياء ناشي‌ از تأثير نفوس‌ آنهاست‌ به‌ اذن‌ خدا
  نفوس‌ طيّبه‌ داراي‌ آثار مفيد و نفوس‌ خبيثه‌ داراي‌ آثار مضرّ هستند، به‌ اذن‌ خدا
  اذن‌ خداوند در تأثير نفوس‌، اذن‌ تكويني‌ و حقيقي‌ است‌ نه‌ اذن‌ اعتباري‌
  موجودات‌ در حدود سعۀ خود نشاندهندۀ قدرت‌ و علم‌ و حيات‌ خداوند هستند..
  معجزات‌ در عين‌ آنكه‌ به‌ پيامبران‌ استناد دارد به‌ خداي‌ تعالي منتسب‌ است‌
  اشعار حكيم‌ سبزواري‌ (قدّه‌) دربارۀ استناد افعال‌ انسان‌ به‌ خداوند..
  حضرت‌ رسول‌ اكرم‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ مصداق‌ أعلي‌ و مر آت‌ أتمّ اسماء و صفات‌ خداوند ا
  كيفيّت‌ تجلّي‌ نور حقّ در انسان‌ و سائر موجودات‌
  حقيقت‌ معناي‌ اذن‌ خداوند..
  كيفيّت‌ تجلّي‌ نور خدا در درخت‌ و گفتن‌ «إِنـِّي‌ أَنَا اللَهُ»..
  اشعار حكيم‌ سبزواري‌ (قدّه‌) در مورد تجلّي‌ خداوند در موجودات‌
  همه‌ چيز لا إله‌ إلاّالله‌ است‌
  تهليلات‌ واردۀ از اميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌
  هر موجودي‌ و هر ذرّه‌اي‌ نشان‌ دهندۀ ذات‌ و اسم‌ و صفت‌ خداست‌ در حدّ استعداد خود.
  مردگان‌ همه‌ از اهل‌ لا إله‌ إلاّ الله‌ شده‌اند..
  أشعار عالي‌ فيض‌ كاشاني‌ در لا إله‌ إلاّالله‌
  مجلس سي و ششم: بارش‌ باران‌ حيات‌ براي‌ حيات‌ مردگان‌
  براي‌ حشر مردگان‌ چهل‌ روز باران‌ حيات‌ مي‌بارد.
  اطلاق‌ اسم‌ باران‌ بر افاضۀ حيات‌ بر مردگان‌ از باب‌ تمثيل‌ است‌
  باران‌ حيات‌ حاوي‌ اسم‌ «المحيي‌» خداوند است‌
  مراد از خلق‌ جديد بنابر تفسير «مجمع‌ البيان‌»..
  اقوال‌ متكلّمين‌ در اعادۀ موجودات‌
  زنده‌ شدن‌ مردگان‌ امر شگفتي‌ نيست‌
  مرگ‌، عبور از اين‌ نشأه‌ و موجب‌ تكامل‌ است‌
  عدم‌ توجّه‌ به‌ خلقت‌ اوّليّۀ انسان‌ باعث‌ انكار معاد مي‌شود.
  استخوان‌ پوسيده‌ را خداوند زنده‌ مي‌كند..
  علم‌ و قدرت‌ خداوند محدود و منحصر در يك‌ راه‌ نيست‌
  شگفتي‌ نظام‌ خلقت‌ بيش‌ از شگفتي‌ معاد و حشر است‌
  امر خدا براي‌ احياء أموات‌ به‌ لفظ‌ «كُنْ» است‌
  امر پروردگار همان‌ ارادۀ او و عين‌ تحقّق‌ خارجي‌ است‌
  انكار عبدالرّحمن‌ بن‌ أبي‌بكر مسألۀ معاد را
  ردّ علاّمۀ طباطبائي‌ (ره‌) گفتار صاحب‌ «روح‌ المعاني‌» را در مورد اسلام‌ عبد الرّحمن‌ بن‌ أبي‌بكر.
  آراء مختلفه‌ در كيفيّت‌ معاد روحاني‌ و جسماني‌
  ادلّۀ منكرين‌ معاد جسماني‌
  پاسخ‌ صحيح‌ به‌ منكرين‌ معاد جسماني‌
  بوعلي‌ سينا در اثبات‌ معاد جسماني‌ از طريق‌ برهان‌ و دليل‌ عقلي‌ دچار اشكال‌ شده‌ است‌
  بيانات‌ ملاّ صدرا (ره‌) در مورد نظر بوعلي‌ سينا (ت‌).
  كلمات‌ بوعلي‌ سينا دربارۀ معاد جسماني‌
  كلمات‌ بوعلي‌ سينا دربارۀ معاد روحاني‌
  اشعار حكيم‌ سبزواري‌ (ره‌) دربارۀ معاد روحاني‌
  اشعار مغربي‌ دربارۀ سعۀ مقام‌ نفس‌ انسان‌ (ت‌).
  گفتار حكيم‌ سبزواري‌ (ره‌) در تصوير محلّ ابدان‌ محشوره‌ در معاد جسماني‌
  ملخّص ‌نظريّۀ فارابي‌ دربارۀ بدن‌هاي‌ بعد از مرگ‌ در أفلاك‌ بنا به‌ نقل‌ خواجه‌ نصير الدّين‌
  غزالي‌ در بسياري‌ از مصنّفات‌ خود قول‌ فارابي‌ را اختيار كرده‌ است‌ (ت‌).
  اعتراضات‌ ملاّ صدرا (ره‌) بر كلام‌ فارابي‌
  در اقسام‌ تصوّرات‌ معاد جسماني‌
  مجلس سي و هفتم: شيئيّت‌ اشياء به‌ صورت‌ آنهاست‌ نه‌ به‌ مادّۀ آنها.
  مبناي‌ شبهات‌ منكرين‌ معاد، توهّم‌ عجز و ناتواني‌ خداوند است‌
  بيان‌ و توضيح‌ شبۀ آكل‌ و مأكول‌؛ اشكال‌ اوّل‌
  شبهۀ آكل‌ و مأكول‌؛ اشكال‌ دوّم‌
  پاسخ‌ ملاّصدرا از شبهۀ آكل‌ و مأكول‌
  شخصيّت‌ هر انساني‌ به‌ نفس‌ اوست‌، نه‌ به‌ بدن‌ او..
  پاسخ‌ حكيم‌ سبزواري‌ از شبهۀ آكل‌ و مأكول‌
  آنچه‌ موجب‌ تشخّص‌ موجودات‌ مي‌شود صورت‌ آنهاست‌
  بيان‌ مثال‌ در توضيح‌ جواب‌ شبهۀ آكل‌ و مأكول..
  توضيح‌ و تبيين‌ اينكه‌ تمايز به‌ صورتهاست‌ نه‌ به‌ موادّ.
  صورتِ موجودات‌ پيوسته‌ باقي‌ است‌
  بيان‌ مثال‌ در مورد موجود بودن‌ اشياء گذشته‌ و آينده‌ در عالم‌ تكوين...
  اشياء در جهان‌ هستي‌ پيوسته‌ موجود هستند..
  موجودات‌ گذشته‌ و آينده‌ در ظرف‌ خود موجود هستند..
  در روز قيامت‌ همۀ أعمال‌ انسان‌ حاضر است‌
  سيطره‌ و هيمنۀ انسان‌ كامل‌ بر موجودات‌
  روح‌ انسان‌ چون‌ مجرّد است‌ با تمام‌ اعمال‌ هست....
  شبهۀ آكل‌ و مأكول‌ بر مبناي‌ أصالة‌ المادّه‌ استوار است‌
  توضيح‌ اشعار حكيم‌ سبزواري‌ (ره‌) در ردّ شبهۀ آكل‌ و مأكول‌
  وجهۀ ظاهري‌ أعمال‌ فاني‌، و وجهۀ باطني‌ آنها ثابت‌ و عند الله محقّق‌ است‌
  آيات‌ وارده‌ در ردّ شبهۀ آكل‌ و مأكول‌
  انسان‌ بهشت‌ يا جهنّم‌ را بدست‌ خود بوجود مي‌آورد.
  مجلس سي و هشتم:‌ دفع‌ شبهات‌ وارده‌ بر معاد جسماني‌
  بيان‌ صدرالمتألّهين‌ راجع‌ به‌ عقائد مختلفه‌ در معاد.
  فرق‌ ميان‌ طباعيّه‌ و دهريّه‌ (ت‌).
  جمهور اهل‌ اسلام‌ قائل‌ به‌ معاد جسمانيِ فقط‌ و جمهور فلاسفه‌ قائل به‌ معاد روحانيِ فقط‌ شده‌اند..
  بسياري‌ از اكابر حكماء و مشايخ‌ عرفا و جمعي‌ از متكلّمين‌ قائل‌ به‌ هر دو قسم‌ معاد شده‌اند..
  حكيم‌ سبزواري‌: قول‌ متين‌ و استوار قول‌ به‌ معاد جسماني‌ و روحاني است‌ (ت‌).
  اختلاف‌ در اينكه‌ آنچه‌ در آخرت‌ بازگشت‌ مي‌كند عين‌ بدن‌ دنيوي‌ است‌ يا مثل‌ آن‌
  بيان‌ مذهب‌ حقّ در باب‌ معاد.
  استدلال‌ فخر رازي‌ بر معاد طبيعي‌
  ردّ ملاّصدرا استدلالات‌ فخر رازي‌ را
  قائلين‌ به‌ معاد طبيعي‌ مادّي‌ منكر معاد اُخروي‌ هستند..
  مقصود از تكاليف‌ الهيّه‌، تكميل‌ نفوس‌ و آزاد كردن‌ آنها از اسارت شهوات‌ است‌
  علل‌ انكار معاد اُخروي‌ و عالم‌ تجرّد.
  آنچه‌ حقّ است‌ معاد جسماني‌ است‌، نه‌ معاد طبيعي‌ مادّي‌
  پاسخ‌هاي‌ متكلّمين‌ از اشكالات‌ وارده‌ بر معاد جسماني‌ مخدوش‌ وغير قابل‌ قبول‌ است‌
  پاسخ‌ شبهۀ آكل‌ و مأكول‌ به‌ طريق‌ متكلّمين‌
  دفع‌ شبهۀ آكل‌ و مأكول‌ به‌ حشر أجزاء أصليّه‌ و پاسخ متكلمين به آنان در نهايت سستي...
  تفكيك‌ بين‌ اجزاء اصليّه‌ و فضليّه‌، پايه‌ و اساسي‌ ندارد.
  جدا كردن‌ اجزاء اصليّه‌ از اجزاء فضليّه‌، هم‌ از نقطه‌ نظر علوم‌ تجربي‌ وهم‌ از نقطه‌ نظر علم‌ و ف
  بحث‌ در ماهيّت‌ اجزاء اصليّه‌ و فضليّه‌ بر مبناي‌ متكلّمين‌
  هر ذرّه‌ از بدن‌ انسان‌ نمايش‌ دهندۀ يك‌ انسان‌ تمام‌ عيار است‌
  جدا كردن اجزاء‌ اصليه از اجزاي فضليه هم از نقطه نظر علوم تجربي و هم از نقطه نظر علم و فلسفه غلط اس
  استدلال‌ بعض‌ متكلّمين‌ بر حشر مثل‌ بدن‌ عنصري‌ در دفع‌ شبهۀ آكل‌ و مأكول‌
  ردّ استدلال‌ متكلّمين‌ بر حشر مثل‌ بدن‌ عنصري‌
  كلام‌ حكيم‌ سبزواري‌ در ضعف‌ پاسخهاي‌ متكلّمين‌
  مجلس سي و نهم: دفع‌ شبهۀ منكرين‌ معاد جسماني‌ و بيان‌ حقّ...
  شبهۀ عدم‌ گنجايش‌ حشر بدنهاي‌ غير متناهي‌ در جرم‌ محدود زمين‌، و جواب‌ صدرالمتألّهين‌ از آن
  شبهۀ لزوم‌ مكان‌ براي‌ جنّت‌ و نار..
  پاسخهاي‌ متكلّمين‌ از اين‌ شبهه‌ غير قابل‌ قبول‌ است‌
  جواب‌ صدرالمتألّهين‌ از اين‌ شبهه‌
  طلب‌ مكان‌ نمودن‌ براي‌ عالمي‌ كه‌ تامّ و تمام‌ است‌ باطل‌ است‌
  دنيا و آخرت‌ هر كدام‌ عالمي‌ تامّ هستند..
  دلالت‌ واضح‌ آيۀ قرآن‌ بر اينكه‌ آخرت‌ در طول‌ و باطن‌ دنياست‌ (ت‌).
  ورود در مسائل‌ عقليّۀ اعتقاديّه‌ بدون‌ اطّلاع‌ كافي‌ از علوم‌ عقليّه خطر دارد.
  تجليل‌ حكيم‌ سبزواري‌ از صدرالمتألّهين‌ بخاطر تحقيقات‌ ايشان در مورد معاد.
  بيان‌ هفت‌ مقدّمه‌ براي‌ تصوير معاد جسماني‌ عنصري‌ نزد مؤلّف‌ كتاب‌
  مقدّمۀ اوّل‌: شيئيّت‌ شي‌ء به‌ صورت‌ آنست‌، نه‌ به‌ مادّۀ آن‌
  مقدّمۀ دوّم‌: صورت‌هاي‌ اشياء مختلفه‌، از بين‌ نمي‌روند..
  تمام‌ موجودات‌ در ظرف‌ خود ثابت‌ و باقي‌ هستند..
  مقدّمۀ سوّم‌: هر موجودي‌ از موجودات‌ طبيعي‌، مُلكي‌ دارد و ملكوتي‌
  افراد بشر از نقطۀ نظر باطن‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند..
  مقدّمۀ چهارم‌: در عالم‌ طبيعت‌، صورت‌ ظاهري‌ موجودات‌ را مي‌بينيم‌، ولي‌ در آخرت‌ باطن‌ و شكل‌ ملك
  حكيم‌ سبزواري‌ (ره‌): قواي‌ بدن‌ اثر و سايه‌اي‌ از قواي‌ نفس‌ هستند..
  در آخرت‌، باطن‌ انسان‌ به‌ صورت‌ واقعيّۀ خود طلوع‌ مي‌كند..
  جزاي‌ اعمال‌ انسان‌ در قيامت‌، بروز و ظهور خودِ افعال‌ اوست‌
  بحث‌ از سند و اهمّيّت‌ دعاي‌ كميل‌ (ت ).
  مقدّمۀ پنجم‌: معاد در طول‌ اين‌ عالم‌ است‌، نه‌ در عرض‌ آن‌
  معناي‌ تقدّم‌ و تأخّر عوالم‌ طبع‌ و برزخ‌ و قيامت‌ نسبت‌ به‌ يكديگر..
  با تهذيب‌ نفس‌، در همين‌ دنيا مي‌توان‌ برزخ‌ و قيامت‌ را ادراك‌ كرد.
  معناي‌ برزخ‌
  خداوند هميشه‌ و همه‌ جا و با همه‌ هست‌
  معناي‌ ازل‌ و ابد..
  تبيين‌ شكل‌ مخروطي‌ عالم‌
  روح‌ و نفس‌ ناطقۀ انسان‌ برتر از زمان‌ و مكان‌ است‌
  اشعار حافظ‌ و مغربي‌ در مورد عالم‌ تجرّد.
  مقدّمۀ ششم‌: تبيين‌ و توضيح‌ عالم‌ حشر..
  همۀ موجودات‌ عالم‌ معاد دارند..
  توضيح‌ معناي‌ لغوي‌ حشر..
  مقدّمۀ هفتم‌: تبيين‌ و توضيح‌ عالم‌ نشر..
  تبيين‌ معناي‌ لغوي‌ نشر..
  فرق‌ عالم‌ حشر با عالم‌ نشر..
  نتيجه‌ گيري‌ از مقدّمات‌ هفتگانه‌
  مجلس‌ چهلم‌: معاد جسماني‌ عنصري‌ و عالم‌ عَرْض‌، و حشر تمام‌ موجودات‌
  حضور انسان‌ نزد خداوند با بدن‌ سيّال‌ از تولّد تا مرگ‌
  احاطۀ نفس‌ بر تمام‌ عوالم‌، در مقام‌ جمع‌ الجمع‌
  سيطرۀ انسان‌ بر اعمالش‌ در مقام‌ بقاءِ بالله‌، به‌ علم‌ حضوري‌ است‌ نه‌ حصولي‌
  عالم‌ عرض‌ و حضور انسان‌ در پيشگاه‌ خداوند عزّ وجلّ...
  مقام‌ عرض‌ كفّار بر آتش‌ دوزخ‌
  مقدّمات‌ هفتگانه‌، معاد مادّي‌ عنصري‌ را نيز، ثابت‌ مي‌كند..
  كلام‌ صدرالمتألّهين‌ در «أسفار» راجع‌ به‌ حشر همۀ موجودات‌
  مُعاد در روز قيامت‌ مجموع‌ نفس‌ و بدن‌ است‌
  جميع‌ موجودات‌ رو بسوي‌ مقصد مطلوب‌ در حركت‌ هستند..
  آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر انسانها، شياطين‌، حيوانات‌ و نباتات‌
  آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر جميع‌ موجودات‌
  طبقات‌ پنجگانۀ موجودات‌ ممكنه‌ در كلام‌ صدرالمتألّهين‌
  بيان‌ اجمالي‌ حشر اين‌ طبقات‌
  تمام‌ ممكنات‌ بر حسب‌ غريزۀ خود طالب‌ خداوند هستند..
  بيان‌ وظائف‌ چهار ملك‌ مقرّب‌ پروردگار..
  عظمت‌ مقام‌ روح‌
  عروج‌ روح‌ و ملائكه‌ بسوي‌ خدا پنجاه‌ هزار سال‌ طول‌ مي‌كشد..
  فناء ارواح‌ جزئيّۀ انبياء عظام‌ و ائمّۀ كرام‌ و مقرّبين‌ در ذات‌ حقّ...
  دورۀ تدبير امر از آسمان‌ به‌ زمين‌ و عروج‌ آن‌ به‌ خدا هزار سال‌ است‌
  پرسش‌ مؤلّف‌ از علاّمۀ طباطبائي‌ در مورد كيفيّت‌ نزول‌ و مقدار زمان‌ نزول‌ ملائكه‌
  حشر و معاد شيطان‌ و جنّ و كافران‌
  آيات‌ وارده‌ در حشر شياطين‌ (ت‌).
  معاد حيوانات‌
  كلام‌ صدرالمتألّهين‌ دربارۀ حشر نفوس‌ ناطقۀ كامله‌
  حشر حواسّ و مشاعر انسان‌، اندكاك‌ در نفس‌ اوست‌
  اتّصال‌ روح‌ مؤمن‌ به‌ روح‌ خدا
  معاد و حشر نباتات‌
  كلام‌ صدر المتألّهين‌ در حشر نباتات‌ و جمادات‌
  هر موجودي‌ از موجودات‌ طبيعيّۀ مادّيّه‌ داراي‌ يك‌ صورت‌ مثالي‌ و يك‌ صورت‌ عقلي‌ مي‌باشد..
  كيفيّت‌ حشر بدن‌هاي‌ طبيعي‌ بسوي‌ خداوند متعال‌و بازگشت‌ صورت‌ حسّي‌ به‌ صورت‌ مثالي‌، و صورت‌ مثا
  حشر صورت‌ حسّيّه‌ به‌ سوي‌ صورت‌ نفسانيّه‌، فقط‌ براي‌ اهل‌ معرفت‌ روشن‌ است‌
  جحيمِ در دار آخرت‌، باطن‌ صورت‌ سفلي‌ طبيعي‌ است‌
  اشعار مغربي‌ در لزوم‌ حشر بسوي‌ خداوند..
  مجلس چهل و يكم: تطاير كتب‌ و كيفيّت‌ نامۀ أعمال‌
  تطاير كتب‌ به‌ معناي‌ باز شدن‌ نامه‌هاي‌ عمل‌ است‌
  كيفيّت‌ الحاق‌ عمل‌ به‌ مقرّبين‌ يا أصحاب‌ يمين‌ يا أصحاب‌ شمال‌
  معناي‌ طائر..
  كيفيّت‌ پيچيدن‌ و باز نمودن‌ نامۀ أعمال‌
  كيفيّت‌ ضبط‌ عالم‌ تكوين‌ نامۀ عمل‌ را
  خداوند، نيّات‌ قلبيِ بسيار دقيق‌ را كه‌ قابل ادراك‌ ملائكه نيست‌، مي‌بيندو ضبط‌ مي‌نمايد..
  قبرها در دنيا محلّ واردات‌ و در آخرت‌ محلّ صادرات‌ است‌
  تعبيرات‌ مختلف‌ قرآن‌ از نحوۀ ارتباط‌ انسان‌ با أعمال‌ خود در قيامت‌
  انكار نامۀ عمل‌ در قيامت‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ امكان‌ ندارد.
  در معناي‌ توفية أعمال‌
  اصلاح‌ نامۀ عمل‌ در آخرت‌ امكان‌ پذير نيست‌
  در معناي‌ نسخه‌ برداشتن‌ از أعمال‌
  لوح‌ محفوظ‌ نسخۀ حقيقي‌ اعمال‌ است‌
  كيفيّت‌ ارائۀ اعمال‌ در روز قيامت‌
  آثار اعمال‌ انسان‌ تا روز قيامت‌ در نامۀ عمل‌ او نوشته‌ مي‌شود. (
  لوح‌ محفوظ‌ و أمُّ الكتاب‌
  تمام‌ موجودات‌، كلمات‌ و آيات‌ خدا هستند..

   

کلیه حقوق در انحصارپرتال متقین میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است

© 2008 All rights Reserved. www.Motaghin.com


Links | Login | SiteMap | ContactUs | Home
عربی فارسی انگلیسی